תנאי שימוש באתר

  תמ"א פיקס בע"מ (להלן "החברה") היא פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת לבעלי דירות גישה נוחה לתחום התמ"א על ידי השוואות והצגת נתונים על שוק התמ"א כגון תמורות בפרויקטים, מיקום פרויקטים, יזמים בתחום וכדומה. תנאי השימוש אשר מפורטים להלן חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט (במישרין או בעקיפין) של החברה בכתובת tamafix.co.il (להלן "האתר") ועל השימוש שלך בדו"חות, במידע ובנתונים המוצגים (להלן" השירותים של החברה"), אשר מסופקים באמצעות אתר אינטרנט זה.
  לתשומת ליבכם: תמ"א פיקס איננה חברה שמאית, כלכלית, אדריכלית, קבלנית ואיננה מתיימרת להציג עצמה ככזאת. האתר ו/או השירותים אינם מהווים ואינם מחליפים ייעוץ אדריכלי, משפטי או שמאי ואין להשתמש בהם כמקור או כבסיס להחלטות מסוג זה.
  עלייך לקבל החלטות בענייני ייזום או הסכמה של פרויקט תמ"א בבניין רק לאחר בדיקה מול גורמים מקצועיים פרטניים ועל בסיס עצה מקצועית ומוסמכת משמאי אדריכל או כל בעל מקצוע אחר.
  כל סימני המסחר, השמות המסחריים והמותגים של גופים אלה מופיעים באתר זה למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד והינם שייכים לבעליהם. אין לעשות כל שימוש שהוא בסימנים אלה ללא הסכמת בעליהם.
  הממצאים של תמ"א פיקס הינם אובייקטיביים ועצמאיים, והם התוצר של תוכנות חיפוש, אלגוריתם השוואתי של החברה ו"חוכמת ההמונים". אולם, אינם מהווים תחליף לייעוץ של אנשי מקצוע בתחום.
  כללי
 1. התנאים המפורטים מטה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה.
 2. כל תביעה בקשר לאתר אינטרנט זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר אינטרנט זה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.
 3. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר.
 4. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה.
 5. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. כמו כן, ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל.
 6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ובלא הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו אותך מרגע עדכונם באתר.
 7. מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.
 8. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
 9. הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו נעשית בכפוף לקבלתך את תנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול בהתאם להם.
 10. אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
  הגבלת אחריותה של החברה לגבי השימוש בשירותי האתר
  החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באתר אינטרנט זה, בשירותים, בתכנים, בדו"חות או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הדו"חות או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים, מחוסר האפשרות להשתמש באתר ו/או בשירותים, חוסר היכולת של האתר ו/או השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.
  המידע אשר מוצג או נשלח אליך מתמ"א פיקס כולל ניתוח השוואתי של תמורות שניתנו, עלויות ומחירים אשר מבוסס על פרמטרים שונים וממקורות מידע שונים. שים לב כי קיימים פרמטרים נוספים אשר צריכים להילקח בחשבון לפני שמקבלים החלטות הנוגעות ללפרויקט תמ"א ו/או שירותי בנייה (כגון טיב הקבלן המבצע ונסיונו איכות הגמרים, לוחות זמנים ועוד).
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הנתונים אשר מסופקים באמצעות שימוש באתר, לרבות, במסגרת הסימולאטור, לגבי עליית ערך לדירה ממוצעת, בדיקת ייתכנות פרויקט, כדאיות כלכלית וכל מידע אחר ,מחושבים בהתאם לנתונים הידועים בשוק ונכונים למועד הבדיקה בלבד. מדובר בהערכה בלבד ולא בכל התחייבות כלשהי. נתוני הפרויקט הנדון אינם מהווים חוות דעת, המלצה לגבי כדאיות פרויקט ו/או להתקשרות לצד ואינם באים להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של המשתמש או הבניין.
  תמ"א פיקס אינה אחראית לנכונות נתוני הבניין המפורסמים במקורות המידע השונים ותוצאות השימוש בהם, לרבות לעצם האפשרות לעשות בהם שימוש.
 1. שירותי האתר, הנתונים והתוכן המובאים ומוצגים בו (להלן: "שירותי האתר") מוצעים לך "AS IS" וללא אחריות ("NO WARRANTY") או התחייבות והחברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בו. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש באתר ואו בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש באתר ואו בשירותים (לרבות הפלט), וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, שלמות, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים באתר ואו הפלט(ים).
 2. המידע הניתן למשתמשים כתוצאה משימוש בשירותים, לרבות הדו"חות, הינו מידע אשר מקורו בנתונים אשר הועברו לחברה ממשתמשים אחרים("חוכמת ההמונים") ומנתונים אשר החברה אוספת בעזרת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. מידע זה מיסודו אינו יציב ועשוי להיות לא מדויק, חסר או לא מעודכן. תמ"א פיקס אינה מעניקה מצגים לגבי אמינות מידע זה, נכונותו, שלמותו או מהימנותו.
 3. מבלי לגרוע באמור לעיל, בשימוש באתר זה על ידך אתה מקבל את תנאי השימוש והינך מצהיר, שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות אי התאמות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם. כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריות המשתמש באתר באופן בלעדי. יובהר, כי אין לבצע פעולה כלשהי, לקבל החלטה או לבצע כל עסקה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר בלבד. למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול גם במידע משלים מהמוצג באתר כגון דו"חות או ברשימות הדיוור. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש (לרבות באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים בתחום: אדריכלים, מתווכים, שמאיים עורכי דין וכו').
 4. החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לכל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש באתר האינטרנט ו/או בשירותים, או בקשר להחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה.
 5. קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האתר, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
 6. כמו כן באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו.
 7. בקבלת תנאי שימוש אלו הינך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל היזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.
 8. 8. החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.
  קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר
  האתר, השירותים, התכנים, הפלט(ים), התוכנה של החברה וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות עיצובו הגראפי, שכבות המידע על גבי המפות, הנתונים הנמצאים בו, הטקסטים, מרכיביו הצורניים והמהותיים, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, תמונות, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים ואו ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה"ב ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.
  הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהפלט ואו התכנים שבאתר הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ואו סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של תמ"א פיקס, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.
  ההתנהגויות מטה אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באתר האינטרנט של תמ"א פיקס. אי מילוי על ידך אחר ההוראות המפורטות עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר האינטרנט ואו לשירותים ובנוסף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית.
  אנא קרא בקפדנות את האיסורים להלן, אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך):
 1. להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, את התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה ו/או בדו"ח.
 2. לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בדו"ח בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים או הפלט מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מהחברה.
 3. ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה, חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט
 4. לפגוע או להפר בזכות הפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר באתר האינטרנט, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים באתר אינטרנט זה ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים
 5. להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר אינטרנט זה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, Time Bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים;
 6. לפגוע בפעולתו של אתר אינטרנט זה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים אתר אינטרנט זה או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה לרבות פעולה המייצרת עומס בלתי סביר לשרתי האתר ומערכותיו
 7. ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים אשר מופיעים באתר אינטרנט זה
 8. להעביר כל מידע אשר הופק מאתר אינטרנט זה ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מהחברה
 9. אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
 10. לעשות שימוש באתר, בשירותים, בתכנים ו/או בדו"חות למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מהחברה מראש
 11. או להפר אי אילו מתנאים אלה.
  שימוש בבלוג
 1. האתר מאפשר לגולשים להשתתף בבלוג, לעיין בהודעות המופיעות בו, ולכתוב הודעות ותגובות (להלן "שימוש בבלוג").
 2. על המשתמש לדעת כי החברה איננה אחראית לתוכן המפורסם בבלוג, והוא עשוי להכיל שגיאות, ואי דיוקים, ואין להניח שהמידע בו נכון, אמיתי או מדויק. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה לאחריותה של החברה על השימוש שעושה המשתמש בתוכן המפורסם בבלוג.
 3. המפרסם הודעה בבלוג מתחייב שלא ישלח הודעה בעלת תוכן לא חוקי ובפרט שלא ישלח הודעה שיש בה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הטעייה ו/או התחזות ו/או קידום מטרה בלתי חוקית ו/או פגיעה בזכויות יוצרים. כמו כן על המודעה לשמור על כבודם של המשתמשים ועל תרבות הדיון בבלוג.
 4. המשתמש השולח הודעה בבלוג מתחייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה ונזק שיהיו לה עקב פרסום הודעה בבלוג תוך הפרתם של תנאי השימוש מצידו. החברה תיהיה רשאית להעביר את פרטיו של משתמש שהפר את תנאי השימוש לכל גורם או רשות.
 5. המשתמש המפרסם הודעה בבלוג מצהיר בזאת כי הוא מעביר לחברה את זכויות הקניין הרוחני בהודעה ובפרט לחברה שמורה הזכות לערוך, להעתיק או למחוק את המודעה.
  שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות
  תמ"א פיקס מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על המידע האישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים באתר האינטרנט ואו כאשר הם משתמשים בשירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים להלן:
 1. החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים כתוצאה משימושך באתר ומרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים (דוגמת שירותי "הערך דירתך", "קבל הצעה" וכו').
 2. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
 3. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
 4. החברה תנהל מאגרי מידע. מאגרי הנתונים הנשמרים בחברה ינהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.
 5. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי תמ"א פיקס ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מתמ"א פיקס, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 6. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר או על ידי שליחת בקשה לכתובת info@tamafix.co.il.  יצוין כי באפשרותך להפסיק את מנגנון קבלת והשוואת הצעות מצדדים שלישיים באמצעות המנגנון המצוי תחת "האזור האישי" באתר
 7. מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עימך ; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי ; לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר; התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך; למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים ; להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
 8. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
 9. במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, החברה עשויה להעבר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש. לדוגמה, האתר מאפשר לך לקבל הצעות טלפוניות ישירות ממוכרי דירות. כשאתה מזין את פרטי הקשר הטלפוניים שלך הינך מתיר לחברה להעביר את פרטי הקשר וחיפוש הדירה שלך לגורמים שלישיים אשר מציעים דירות למכירה (דוגמת קבלנים). באפשרותך לעצור או להפעיל מנגנון זה באמצעות הגדרות האזור האישי שלך או בפניה לאתר דרך טופס צור הקשר או בכתובת info@tamafix.co.il.
 10. מובהר כי לאור מעורבותם של צדדים שלישיים, לאחר פנייה כאמור, יכול וייערכו פניות נוספות עד לעדכון הביטול במערכות tamafix ו/או אצל צדדים שלישיים.
 11. הרינו להביא לידיעתך כי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך זכאי (בעצמך, על ידי בא כוחך או על ידי אפוטרופוס), לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע. ככל שתמצא שהמידע המוחזק עלייך במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעניין זה יכולו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.
  אבטחת המידע ו/או אובדנו
 1. החברה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
 2. הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.
  זמינותם של שירותי האתר
  הזמינות של האתר ואו השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי האתר ואו השירותים יהיו זמינים תמיד ואו יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות. יתר על כן, החברה רשאית להפסיק את זמינות האתר, או אחדים משירותיו, מעת לעת לצורכי תחזוקה וכן להשביתם לצמיתות. המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין השבתת האתר או אי זמינותם של שירותיו.
  שיפוי:
  הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) השימוש שלך באתר אינטרנט זה ו/או בשירותים; (ב) כל הפרה מצידך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים (כולל הפרה מצידך של זכויות צדדים שלישיים); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש באתר ואו בשירותים.
 • בחר יזם
 • בחר יזם
 • בחר יזם
 • בחר יזם

מלא פרטי קשר לפתיחת מכרז

* בכפוף לתקנון החברה